Kompetenser

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Jordnäras kompetenser


Föreståndare

Våra föreståndare ansvarar för sin eller sina verksamheters tillstånd gentemot IVO och skall säkerställa att enheterna uppfyller såväl egna krav som tillsynsmyndighetens krav på verksamheterna.

De ansvarar för den dagliga ledningen ensamt eller tillsammans med en platschef, föreståndaren fungerar som bollplank och kvalitetssäkrare av verksamheterna.


Föreståndaren har hög närvaro på enheterna och har god insyn i det dagliga arbetet. 


Behandlare

Det dagliga behandlingsarbetet genomförs av engagerad, stabil och tålmodig personal med en gedigen grund inom behandlingsarbete.

 

Vår behandlingspersonal arbetar i team som planerar och genomför behandlingen på Jordnära.

 

Utöver kreativt teamarbete ansvarar behandlarna för kontaktmannaskap, dokumentation inom ramen för BBiC, samtal, behandlingsgrupper och fritidsaktiviteter.

 

Behandlarna har kompetenser såsom socionom, familje-och behandlingspedagog, behandlingsassistent.   

 

Personalen är väl förtrogen med MI, Programmet Kriminalitet som livsstil och lösningsfokuserat arbetssätt.


12-stegsbehandlare och 12-stegsterapeuter

Våra 12-stegsbehandlare och 12-stegsterapeuter stöttar våra klienter till tillfrisknande. Vi följer Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Missbruks- och Beroendevård, lagar, journalföring och utredning. Utredningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index) och MI (Motiverande Intervju).


Platschef

Platschefer hos Jordnära samordnar och leder det dagliga arbetet ansvarar för kvaliteten i det vardagliga arbetet.


Psykolog

Verksamheten har tillgång till leg. psykolog som resurs för så väl enskilda samtal som konsultation och handledning.


Leg. psykoterapeut

Jordnära har flera leg. psykoterapeuter att kunna anlita då det behövs


Handledare

Personalen handleds av handledare som också har kompetens som leg. psykolog, lärare i psykosocialt arbete, organisationskonsult.


Utredningsteam

Det mobila utredningsteamet utgörs av leg. psykolog, leg.  psykiater.


Leg. sjuksköterska

Sjuksköterskan delar medicin, utbildar och delegerar till personal kontinuerligt.

Sjuksköterskan är medicinskt ansvarig och kvalitetssäkrar också hjärt-lungräddningsutbildningar hos Jordnära.


Kock

Jordnära har eget kök och kock som lagar näringsrik och god mat. Kocken har vidareutbildning i näringslära och specialkost.