Arbetssätt

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Jordnäramodellen


Barn och unga:


 • Vi är lösningsfokuserade, respektfulla och enkla i vårt bemötande
 • Vi är urskiljande, kognitivt grundande och salutogena
 • Vi värdesätter utbildning och sysselsättning
 • Vi är aktiva och uppmuntrar hälsa och fritid
 • Vi är kunniga om droger och har leg. sjuksköterska och leg. läkare knuten till verksamheten
 • Personalen är engagerad, har regelbunden handledning och är väl förtrogna med barnperspektivet
 • Vi intresserar oss för den enskilde individen och dess livsomständigheter på ett medvetet, närvarande sätt
 • Vi har tydlig struktur och dygnsrytm
 • Vi stödjer kontakt med familj och andra sociala sammanhang
 • Vi strävar efter att tillsammans med våra klienter, deras nätverk och samhälleliga kontakter skapa gemensamma och nåbara mål
 • Vi håller god kontakt med uppdragsgivare och lämnar professionell rapportering regelbundet
 • Vi fokuserar på det jordnära i livetVuxna:


Vi möter klienten med värme och respekt där den befinner sig, och arbetar tillsammans fram en på sikt hållbar

nykter- och drogfrihet.


Vi utgår från socialstyrelsens rekommendationer, beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder.


Varje klients situation och beroendeproblematik utreds och vi använder bland annat:


 • ASI  - En strukturerad intervju med frågor och svarsalternativ. Frågorna täcker flera livsområden, som sedan ger en tydlig bild av hur klientens livssituation och behov ser ut.
 • PIKT - Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster


I de fall där en neuropsykiatrisk utredning är aktuell, kan detta erbjudas av ett mobilt utredningsteam på plats i verksamheten.


Jordnäramodellen och 12-stegsbehandling

Vi arbetar utifrån Jordnäramodellen, och på Jordnära Växa arbetar vi utifrån 12-stegsbehandlingens grunder.

Vi betraktar kemiskt beroende som ett sjukdomsliknande tillstånd som påverkar människans beteenden, attityder och känslor. För att bli medveten om sjukdomens omfattning använder vi de principer som är kopplade till AA-programmets 12-steg.

 

 • 12-stegsprogrammet
 • Programmet "Kriminalitet som livsstil"
 • Motiverande samtal
 • Stressreducerande metoder/Avslappning
 • Anhörigdagar


1. Inslussning (upp till 3 veckor)

 • Motiverande samtal
 • Utredning
 • Upprättande av individuell behandlings-/genomförandeplan


2. Primär behandling (Upp till 3 månader)

 • Utredning
 • MI/enskilda samtal
 • Gruppterapi
 • Förberedande arbete i 12-stegsprogrammet och steg 1-3
 • Kriminalitet som livsstil
 • AA- och NA-möten 5 ggr/vecka
 • Möjlighet att ta emot besök av anhöriga


3. Förlängd behandling (3-6 månader)

 • Uppföljning av individuell behandlings-/genomförandeplan
 • MI/enskilda samtal
 • Individuellt arbete med de 12 stegen
 • Sysselsättning (arbete, praktik, studier eller annat). Möjlighet till arbete inom Jordnära
 • Stressreducerande metoder/Avslappning
 • Boendeträning
 • Möjlighet att ta emot besök
 • Möjlighet till ledighet
 • Anhörigdag
 • Plan för tillfrisknande


4. Utslussning (6-12 månader)

 • Uppföljning av individuell behandlings-/genomförandeplan
 • MI/enskilda samtal
 • Individuellt arbete med de 12 stegen
 • Gruppterapi
 • AA- och NA-möten minst 3 ggr/vecka
 • Stressreducerande metoder/Avslappning
 • Möjlighet att ta emot besök av anhöriga
 • Möjlighet till ledighet


5. Eftervård

Jordnära Växas eftervårdsprogram ingår i ett år efter avslutad behandling (Gäller ej klient som gör förlängd behandling hos annan vårdgivare).


Eftervården är en del i vårdkedjan och detta erbjuds efter utskrivning.


Eftervården är inkluderad i vårddygnspriset. Eftervården omfattar minst 40 timmars stödkontakt, men kan vara längre.

Eventuella resor till/från eftervård bekostas av klienten själv.


Eftervården utformas i samverkan mellan den enskilde individen och utföraren. Samverkan med hemkommunens insatser (öppenvård/halvvägshus/utslussboenden) arrangeras efter behov.


Eftervården utformas enligt något av följande alternativ:

 • Eftervårdsgrupp på hemorten en gång varannan vecka, eller i närliggande ort (vid minst 4 klienters efterfrågan)
 • Eftervård på Jordnära Växa en helg varannan månad
 • Eftervård på Jordnära Växa en gång i månaden
 • En skräddarsydd lösning med hjälp av kontaktperson
 • Erbjudande om arbetsträning/praktikplats

inom Omsorgsbolagen Jordnära AB, i kombination

med en helg på Jordnära Växa varannan månad